This job listing has expired and may no longer be relevant!

Tagintézmény-vezető

Garabonciás Művészeti Iskola Főállás  Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Magyarország 16 jul 2017

Az állás leírása

A Garabonciás Művészeti Iskola (OM 063746)

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. * alapján

pályázatot hirdet

 

a Garabonciás Művészeti Iskola Eötvös Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017.09.01.-2022.06.30.-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján a tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint:
 • a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető,
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf formátumban.),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
 • amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
 • a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Garabonciás Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázandó munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • helyben szokásos módon

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papír alapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Garabonciás Művészeti Iskola címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Garabonciás Művészeti Iskola Eötvös Tagintézmény tagintézmény-vezető beosztás betöltésére”.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázati kiírás tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

Miskolc, 2017. július 14.

 

 

Mészáros Béla

igazgató

1027 megtekintés összesen, 0 ma Nyomtatás